INTERNETOWE ZASADY SPRZEDAŻY KSIĄŻEK

Wielkopolskiej Agencji Literackiej Lecha Konopińskiego,

60-645 Poznań, ul. Michałowska 18/3.

 1. Tytuły Wielkopolskiej Agencji Literackiej rozprowadzane są wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego Lech Konopiński WAL.

 2. Ceny brutto książek podane są w złotych polskich i zawierają 5-procentową stawkę podatku VAT.

 3. Do cen dolicza się:

  1. 1-5 egzemplarzy: pełne koszty opłaty pocztowej

  2. 6-15 egzemplarzy: bez kosztów przesyłki

  3. powyżej 15 egzemplarzy: z możliwością negocjacji ceny podstawowej dostarczanych przez WAL woluminów.

 1. Dane osobowe kupującego (wyłącznie osoby dorosłe) podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Są one wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

 2. Wysyłka towaru następuje w ciągu tygodnia od momentu wpływu należności na konto Hanna Konopińska, 60-645 Poznań, ul. Michałowska 18/3, nr konta...............

 1. W wypadku wcześniejszego wyczerpania nakładu, klient natychmiast po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o terminie wznowienia sprzedaży.

 2. Za zakupione książki "Lech Konopiński WAL, 60-645 Poznań, ul. Michałowska 18/3" wystawia faktury VAT.

 1. Przesyłki będą wysyłane pod adresem podanym w zamówieniu.

 2. Zakup książek następuje po złożeniu zamówienia:

  1. wg cen ofertowych;

  2. wg cen wcześniej wynegocjowanych (powyżej 15 egzemplarzy);

 1. WAL nie przewiduje zwrotów; wymienia bezpłatnie jedynie egzemplarze wadliwie wydrukowane. Przed zakupem większej ilości książek, przesyła egzemplarz okazowy.

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Projekt i wykonanie: NSoft S.A. 2011